CENNÍK

Prvé stretnutie je bezplatné – posúdenie prípadu.

Konečná cena bude stanovená na základe dohody.

Konečná cena je závislá od predmetu mediácie, spôsobu mediácie a právnej subjektivity účastníkov a je dohodnutá vždy pred začatím mediácie.

Neriešime mediáciu v spotrebiteľských sporoch.


DPH

Nie sme platcami DPH

Hodinová sadzba

Hodinová sadzba je za každú začatú hodinu

Uhrada výdajov

Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou

Faktúra

Platba je na základe vystavenej predfaktúry