MEDIÁCIA

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov. Je to mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor. V preklade je to sprostredkovanie, kde sa mediátor (sprostredkovateľ) snaží stranám pomôcť nájsť východisko z ich sporu dohodou.

Mediácia je výhodnejšia ako súdne konanie. Výrazne šetrí čas a finančné prostriedky účastníkov sporu. Navyše umožňuje zachovať dobré medziľudské vzťahy, pretože ani jeden z účastníkov nemá pocit víťaza, alebo porazeného. Je jednou z možností ako konfliktnú situáciu vyriešiť na úrovni, konštruktívne a tak, aby boli všetky sporiace sa strany spokojné a výsledok považovali za svoju výhru.

Zároveň mediácia dáva šancu pochopiť problém aj z druhej strany a pokúsiť sa nájsť spoločnú reč, čo pri súdnych konaniach nebýva možné.

Pri výkone mediácie treba mať na zreteli, že sa jedná o neformálny proces riešenia konfliktov. Mediátor ako nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám riešiť spor prostredníctvom identifikácie ich záujmov. Mediátor strany zúčastnené na mediácii podporuje a napomáha im pri hľadaní riešení. Tieto riešenia by mali byť praktické, to znamená realizovateľné v takej forme, na akej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú, tak aby výsledok uspokojil obe strany.

Mediácia má byť prostriedkom na uvedomenie si príčin svojich postojov ako k sporu samému, tak k osobám ktorých sa tento spor týka. Mediácia vedená mediátorom správne by mala viesť k zmierneniu negatívnych pocitov a postojov jednotlivých strán zúčastnených na mediácii.

Rodinné spory
 • spory v súvislosti s rozvodom manželstva a rozchodom rodičov
 • pri úprave práv a povinností voči maloletým deťom
 • pri úprave styku k spoločným maloletým deťom
 • výživné
 • pri rodinných sporoch
 • pri vysporiadaní BSM po rozvode ale aj za trvania manželstva
Majetkové spory
 • dedičské spory
 • spory o majetok
 • dlhy a pôžičky
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pracovné spory
 • nezaplatené faktúry
 • spory medzi obchodnými partnermi a klientom
 • spory medzi spoločníkmi
Obchodné spory
 • nezaplatené faktúry
 • spory medzi obchodnými partnermi a klientom
 • spory medzi spoločníkmi