O mne

Som riaditeľkou neziskovej organizácie Naše slniečka, n.o., ktorá je akreditovaným subjektom MPSVaR SR podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Som supervízorkou zapísanou v zozname MPSVaR SR a som mediátorkou, zapísanou v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Činnosť mediátorky vykonávam podľa zákona o mediácii osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou.

Špecializujem sa prevažne na rodinnú mediáciu: spory v súvislosti s rozvodom manželstva a rozchodom rodičov, pri úprave práv a povinností voči maloletým deťom, pri úprave styku k spoločným maloletým deťom, výživné, pri rodinných sporoch, pri vysporiadaní BSM po rozvode ale aj za trvania manželstva a iné.

Na mediácii najviac vyzdvihujem možnosť účastníkov mediácie rozhodovať samých o svojich veciach, sebe a svojich deťoch.